Senior Team

Mrs K. Redhead – Principal

Mr M. Thorpe- Assistant Principal

Mr M. Thorpe – Vice Principal

Mrs V. Longman – Assistant Principal

Mrs J. Upton. – SENCO